شرکت ظهور دنیای جدید
سهامی خاص
فرم ثبت نام متقاضیان

تذکر خیلی مهم :
با توجه به اینكه اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) بر اساس اطلاعات ثبت نامی(خوداظهاری) داوطلبان و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل اینكه در هنگام بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد، لذا لازمست ورود اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد با دقت و صداقت صورت گیرد و اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امكانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.